ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIERE MARKT

shape divider

Algemene Voorwaarden Particuliere markt


Klik hier om de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de particuliere markt van Green Recovery te downloaden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen Green Recovery en particuliere opdrachtgevers.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Green Recovery: Green Recovery B.V., gevestigd te Leusden [Plantageweg 14] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 57547211.
1.2. De Klant: Een natuurlijk persoon met wie Green Recovery schriftelijk een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Het PV-systeem [het zonnepanelensysteem]: Alle onderdelen die Green Recovery levert die het opwekken, het opslaan, het monitoren, het sturen en eventueel het verdelen van zonne-energie mogelijk maken. 
Hieronder vallen onder andere: 

 • zonnepanelen, 
 • omvormer[s], 
 • app, 
 • monitoring device(s), 
 • (e)simkaarten, 
 • montagemateriaal en klein materiaal.

1.4. Overeenkomst: dit is de overeenkomst tussen Green Recovery en de klant tot de koop van het PV-systeem en de bijbehorende overeengekomen onderdelen, afspraken en services.
1.5. Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing en de in bedrijfstelling van het PV-systeem in opdracht van de klant.

Overeenkomst

2.1. Na het accepteren van de overeenkomst heeft de klant het recht om tot en met de dag van de installatiewerkzaamheden de overeenkomst kosteloos te annuleren. 
2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Green Recovery een door de klant schriftelijk ondertekende of mondelinge overeengekomen overeenkomst ontvangt en die vervolgens digitaal door ondertekening accepteert.
2.3. De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. 
Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Green Recovery uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad of overeenkomst, waaruit de overeenkomst blijkt.
2.4. Green Recovery behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandig- heden een vergelijkbaar ander PV-systeem aan de klant te leveren.
2.5. De in de overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem zijn een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
Dit geldt wel voor de door Green Recovery afgegeven prestatiegarantie.

Prijs en Betaling

3.1. Na de oplevering en in bedrijfstelling van het PV-systeem dient de klant uiterlijk binnen 5 dagen te betalen.
3.2. De aanbieding van Green Recovery vermeldt de alle kosten van het PV-systeem en eventuele aanverwante producten.
3.3. In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Green Recovery de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.
3.4. Green Recovery heeft het recht de aan de klant geleverde producten, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet. 
De daadwerkelijke kosten voor transport, kosten voor het monteren en het demonteren moeten ook na demontage door de klant worden betaald.

Installatiewerkzaamheden

4.1. Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Green Recovery, volgens de geldende voorschriften en de door Green Recovery gestelde normen.
4.2. Het PV-systeem wordt gezien als opgeleverd wanneer Green Recovery het PV-systeem, na voltooiing van de installatiewerkzaamheden in werking is gesteld. Bij de oplevering ondertekenen de klant en de monteur het opleverformulier.
4.3. Green Recovery behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden dan wel het ontbinden van de overeenkomst, als zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot;

De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
Er asbest wordt aangetroffen;
De staat van het dak dusdanig slecht is dat de installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Verplichtingen van de klant

5.1. De verantwoordelijkheid voor de werking van het PV-systeem ligt bij de klant.
Storingen of defecten zullen terstond aan Green Recovery worden gemeld.
5.2. De klant is verplicht het PV-systeem overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken. Wanneer het PV-systeem is uitgerust met een simkaart of e-SIM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. 
In dit geval is de eventuele ontstane schade en gevolgschade voor rekening van de klant.
5.3. lndien een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. 
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant.
5.4.  lndien de klant geen eigenaar is van de woning, kan geen overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
5.5. De klant vrijwaart Green Recovery en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het PV-systeem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd. 

Garanties

6.1. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele PV-systeem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de klant gekozen garantietermijn en garantievorm. 
De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de overeenkomst bevestigd. 
De garanties bestaan uit:

 1. Productgarantie: Garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer[s]. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 2. Green Recovery Serviceplan: Aanvullende garanties met specifieke voorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst.
 3. Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete PV-systeem. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.

6.2. De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het PV-systeem. Green Recovery zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijke probleem verhelpen.
6.3. Bij het niet functioneren van een PV-systeem zal de klant niet met terugwerkende kracht worden gecompenseerd voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.
6.4. De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot;

 1. Brand, 
 2. Kortsluiting,
 3. Waterschade, 
 4. Gebreken aan de meterkast, 
 5. Blikseminslag, 
 6. Vandalisme, 
 7. Diefstal, 
 8. Schade door dieren, 
 9. Extreme weersomstandigheden en 
 10. Contact met chemische substanties.

6.5. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Green Recovery verricht worden.

Aansprakelijkheid

7.1. Green Recovery zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
7.2. Green Recovery is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
7.3. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Green Recovery alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
7.4. Mocht het zonnepanelensysteem om wat voor een reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden verlies in opbrengst.
7.5. Green Recovery is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de geldelijke opbrengst, dan wel besparing door het zonne- panelensysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
7.6. De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Green Recovery biedt in dit kader een btw-teruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning van de btw-teruggave wordt bepaald door de Belastingdienst en is voor risico van de klant.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
8.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.