ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

shape divider

Algemene Voorwaarden voor de Zakelijke markt


Klik hier om de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de zakelijke markt van Green Recovery BV te downloaden

In de onderstaande voorwaarden heeft de aanduiding "Green Recovery" betrekking op Green Recovery B.V. waarbij de voorwaarden zijn opgesteld voor de zakelijke klant.

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met Green Recovery, inzake de verkoop van zonnepanelen en materialen behorende bij het complete PV-systeem (inclusief documentatie) en het eventueel installeren en het in bedrijfstellen van het PV-systeem, zoals gespecificeerd in de getekende offerte of overeenkomst.
1.2. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Definities
2.1. Green Recovery: Green Recovery B.V., gevestigd te Leusden [Plantageweg 14] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 57547211.
2.2. Product: De zonnepanelen en de materialen behorende bij het complete PV-systeem (inclusief documentatie) en het eventueel installeren en het in bedrijfstellen van het PV-systeem zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
2.3. Koper: de wederpartij die een overeenkomst met Green Recovery inzake de aankoop van een product en eventuele de installatie wenst aan te gaan of is aangegaan.
2.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Green Recovery en de koper tot koop van het product en/of installatie;
2.5. Bestelformulier: kan ook zijn een offerte of een overeenkomst;
2.6. Werk: de door Green Recovery of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken.

3. Aanbieding en Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Green Recovery zijn vrijblijvend.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door koper volledig ingevulde- en ondertekende Green Recovery offerte is ontvangen en wordt aanvaard door een bevoegd persoon van Green Recovery door schriftelijke bevestiging. De koper kan na doorzending van de offerte de geplaatste bestelling niet meer eenzijdig annuleren, aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij;

 1. ) Annulering wettelijk is toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding dan wel 
 2. ) Wanneer de koper hier binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de overeenkomst door Green Recovery schriftelijk op terugkomt met een beroep op herroeping.

3.3. Green Recovery streeft enkel naar een juiste informatie van de koper doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekent bij Green Recovery, te kennen.
3.4. De door Green Recovery bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door Green Recovery bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst en rendement van de systemen.
3.5. Green Recovery behoudt het recht alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema's, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. 
Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Green Recovery en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
3.6. Indien ten gunste van de koper voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een financiering of bouwvergunning, worden deze ontbindende voorwaarden geacht te zijn bedongen onder de volgende tijdsbepaling: 

 1. Een financieringsvoorwaarde is bedongen onder een termijn van maximaal 21 kalenderdagen na dagtekening van de overeenkomst, behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen; 
 2. De koper zal binnen de gestelde termijn schriftelijk moeten melden dat de financiering niet kon worden bekomen; 
 3. Inzake de bouwvergunning geldt de tijdsbepaling van 21 kalenderdagen voor de indiening door de koper na totstandkoming van de overeenkomst; indien de bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft hij het recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.

3.7. Green Recovery behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter product aan de koper te leveren. De koper heeft het recht om dit aanbod te accepteren dan wel te weigeren. In geval van afwijzing van het aanbod zal de overeenkomst tussen verkoper en koper kosteloos worden ontbonden.
3.8. De leveringsdatum wordt in nader overleg tussen partijen bepaald.
3.9. De aanbieding van Green Recovery vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het product en eventuele aanverwante producten bij de koper in rekening zullen worden gebracht. Ook wordt helder inzicht gegeven in welke werkzaamheden of producten in uitzonderlijke omstandigheden tot meerkosten kunnen leiden.
3.10. De aanbieding en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door Green Recovery of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Green Recovery. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden worden verstrekt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

4. Prijs
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Green Recovery vermelde prijzen vast [turn key].
4.2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. btw, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Green Recovery gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.3. In geval van toepassing van artikel 4.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van meer dan 5% en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen een week nadat Green Recovery kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
4.4. De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de overeenkomst is de prijs inclusief montage en het functionerend opleveren van het product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Green Recovery komen.

5. Aflevering en eigendomsvoorbehoud
5.1. De (af)levering van het product en de eventuele aanvang van installatie van het product geschiedt op het door de koper aan Green Recovery opgegeven adres en wel binnen een termijn als volgt: 

 1. Binnen 12 werkweken voor een standaard order, 
 2. Binnen 12 werkweken na bevestiging van ontvangst van de bouwvergunning aan Green Recovery, 
 3. Binnen 16 werkweken in geval van opzet van een constructie, al dan niet na bevestiging ontvangst van de bouwvergunning aan Green Recovery.

5.2. Bij zelfinstallatie zal de aflevering nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige betaling van de overeengekomen koopsom is voldaan.
5.3. Green Recovery zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering en eventuele installatie van het product. De koper stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter beschikking.
5.4. De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of door de koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5.5. De eigendom van alle geleverde en alle nog te leveren producten door Green Recovery blijft bij Green Recovery en zal eerst op de klant overgaan op het moment dat de klant de volledige verschuldigde koopprijs voor alle geleverde producten alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader van de levering tevens ten behoeve van de klant door Green Recovery verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen en/of voorwaarden die Green Recovery in verband met de door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekortschieten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen. 
Onder schadevergoeding is uitdrukkelijk begrepen eventueel verlies als gevolg van wederverkoop van teruggenomen zaken.
5.6. Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
5.7. De klant is verplicht de producten van Green Recovery waarop het eigendoms- voorbehoud rust als zodanig te identificeren en op eerst verzoek van Green Recovery deze aan te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. 
Voor de teruggenomen producten wordt de klant gecrediteerd voor de waarde die de producten alsdan blijken te hebben. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht waaronder begrepen de kosten als gevolg van wederverkoop.
5.8. De klant is niet gerechtigd de door Green Recovery geleverde producten alsmede de producten ten aanzien waarvan aan Green Recovery het eigendomsrecht toekomt op grond van het bepaalde in lid 4.5 aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te dragen, alvorens deze volledig zijn betaald. 
Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke verkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, tenzij aan de klant surseance van betaling is verleend of hij in staat van faillissement is verklaard dan wel bij de klant beslag is gelegd op een handels- voorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eigendomsvoorbehoud van Green Recovery rust.
5.9. De klant moet Green Recovery onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om producten waarop Green Recovery enig eigendomsrecht kan doen gelden, in hun bezit te krijgen. De klant dient dit te melden en Green Recovery gelijktijdig de daarop betrekking hebbende documenten te verschaffen.
5.10. Green Recovery heeft het recht de aan de klant geleverde producten die eigendom van Green Recovery zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Green Recovery aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De klant is verplicht aan deze terugname medewerking te verlenen.
5.11. De klant is verplicht alle producten waarop enig eigendomsrecht van Green Recovery rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale risico's.

6. Betaling
6.1. De betaling geschiedt volledig na oplevering en het in bedrijfstellen van de installatie, het openstaande saldo dient door de koper te worden betaald uiterlijk tien [10] werkdagen na levering, na installatie van het product, tegen ontvangst van de eindfactuur.
6.2. Afwijkingen van artikel 6.1. zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst [de overeengekomen betalingstermijnen].
6.3. De koper dient een betaling binnen de door Green Recovery aangegeven termijn te verrichten. Indien Green Recovery de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen, zendt Green Recovery de koper een betalingsherinnering toe waarin de koper de gelegenheid wordt geboden om binnen veertien [14] dagen na verzending daarvan alsnog tot betaling over te gaan. 
Indien ook binnen deze termijn niet tot betaling wordt overgegaan is de koper in verzuim.
Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Green Recovery gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7. Schadebeding
7.1. Indien de koper handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf, geldt het volgende schadebeding; 
Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken of geannuleerd wordt, zal de koper Green Recovery integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). 

 1. Wanneer de verbreking en/of annulering door de koper tussenkomt op meer dan 4 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief btw. 
 2. Wanneer de koper de overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 4 weken van de leveringsdatum, dan bedraagt de schadevergoeding 50% van de integrale koopsom. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Green Recovery indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan de wensen van de koper. 

7.2. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst wat dan op kan treden. Desalniettemin zal Green Recovery er naar redelijkheid alles aan doen om de installatie optimaal te laten functioneren. 

8. Aflevering en installatie
8.1. Het product wordt door Green Recovery geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product op de locatie door de koper wordt uitgevoerd. De koper dient in voorkomend geval ervoor zorg te dragen dat de installatie geschiedt door een erkend en gecertificeerd vak bedrijf.
8.2. Green Recovery behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen keuze.
8.3. De koper is jegens Green Recovery verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren het product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat;

 1. Het personeel van Green Recovery en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Green Recovery dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan de koper is medegedeeld;
 2. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 3. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers;
 4. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 5. Indien de installateurs gezien de hoogte van de dakrand niet veilig kunnen werken dan worden de kosten voor het gebruik van een hoogwerker aan de koper doorbelast.
 6. Green Recovery zal de noodzakelijke voorwaarden zoals in bovengenoemde onder a tot en met e opgesomd staan, steeds van tevoren met de koper bespreken en afstemmen, zodat vooraf inzicht hierover bestaat (waaronder eventuele meerkosten).

8.4. De koper dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Green Recovery of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Green Recovery geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de koper Green Recovery hiervan tijdig in kennis te stellen.
8.5. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper, en dit wordt aan de kostprijs voor Green Recovery verhoogd met een marge van tien [10] procent.
8.6. De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 1. Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 2. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
 3. Dakpannen die vast verbonden zijn met de onder- dan wel dakconstructie en/of gecoat zijn en niet zonder (cosmetische) beschadiging kunnen worden verwijderd ten behoeve het aanbrengen van de dakhaken. 

8.7. De koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat, indien het technisch noodzakelijk is om een extra groep in de meterkast te plaatsen, vanuit de meterkast een kabel naar de omvormer zal worden aangebracht. De kabel wordt in dat geval in overleg met de koper geplaatst en netjes afgewerkt.
8.8. De koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het technisch noodzakelijk kan zijn dat de omvormer[s] op een in overleg met de koper te bepalen zichtbare plek in de woning of bedrijfslocatie wordt geplaatst. Gelet op het feit dat een omvormer overdag een licht zoemend geluid maakt zal rekening worden gehouden met de plek waar de omvormer wordt geplaatst.
8.9. De koper draagt het risico van het door Green Recovery aantreffen van een zaak (zoals de aanwezigheid van asbest) die het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst voor Green Recovery belemmert dan wel bemoeilijkt, tenzij Green Recovery redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. Green Recovery behoudt zich het recht voor tot het afbreken van de installatie dan wel het annuleren van de opdracht indien naar inschatting van de Green Recovery;

 1. De veiligheid van medewerkers in het geding is;
 2. Asbest wordt aangetroffen;
 3. De staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
 4. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen;

9. Garantie
9.1. Green Recovery garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het product worden bijgevoegd, en aldus gekend door de koper.
9.2. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele PV-systeem, inclusief eventuele aanverwante producten, is afhankelijk van de door de koper gekozen garantietermijn. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de koopovereenkomst bevestigd.
9.3. Green Recovery verleent gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij levering en werk, welke eventuele vergoeding steeds maximaal beperkt blijft tot de waarde van het desbetreffende werk. De vordering in rechte tot opeising van deze vergoeding/ontbinding van de koop dient te worden ingesteld overeenkomstig de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek. De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud en/of verkeerd gebruik. De kleinste wijziging door toedoen van de koper betekent het vervallen van de waarborg. Na deze periode van twee [2] jaar voorzien in de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek, dient de koper binnen een termijn van uiterlijk drie [3] maanden een vordering in rechte tot opeising van enige vergoeding/ontbinding van de koop in te stellen op basis van verborgen gebreken overeenkomstig het algemeen recht.
9.4. De garantieverplichtingen van Green Recovery voor het product zijn nimmer groter, nog van langere duur dan de garantieverplichtingen van de fabrikant(en) daarvan jegens Green Recovery. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de koopovereenkomst. De koper kan de garantievoorwaarden van de fabrikant op aanvraag inzien.
9.5. De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van >25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Green Recovery en vormveranderingen van het object waarop het product bevestigd is.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Green Recovery zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien met de producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn en in welke situatie de aansprakelijkheid van Green Recovery voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze voorwaarden.
10.2. De aansprakelijkheid van Green Recovery ten opzichte van de koper is in elk geval beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Green Recovery overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten, en dit tot de waarde van het product.
10.3. In geval van schade ten gevolge van het werk kan Green Recovery enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
10.4. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven [7] dagen na constatering van de schade, schriftelijk aan Green Recovery te worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de koper de schade niet eerder heeft kunnen melden.
10.5. Green Recovery spant zich tot het uiterste in dat de informatie op de website juist en correct is. De website van Green Recovery bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Green Recovery staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Green Recovery of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

11. Zekerheidsstelling
11.1. Indien Green Recovery goede grond heeft te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Green Recovery voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat wederpartij op verzoek en ten genoegen van Green Recovery zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2. Nadat de door Green Recovery gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Green Recovery de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

12. Subsidie en belastingdienst
12.1. Uitsluitend de subsidiegever dan wel de belastingdienst bepaalt of de koper al dan niet in aanmerking komt voor subsidie respectievelijk belastingteruggaaf.
12.2. Indien subsidie en/of belastingteruggaaf wordt toegekend treedt de koper zelf in contact met de subsidiegever dan wel belastingdienst over alle zaken met betrekking tot (uitbetaling van) de subsidie c.q. belasting.
12.3. Indien een vergunning noodzakelijk is draagt de koper er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper. Waar mogelijk zal Green Recovery de koper van nadere informatie voorzien met betrekking tot het aanvragen van een vergunning. 

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid dienen te worden beoordeeld op basis van de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de Rechtbank van Utrecht.